องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

สมาชิกสภา อบต.
 

นายปริน ขันตรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายมัย แพงตา
นายเชวงศักดิ์ ประดับศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวระรินทิพย์ เพชรโย 
   นายเกษมสันต์ อุตมะ          นายระพี บุตะเคียน
ส.ต.ขวัญชัย คำขาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายภัทร ตะเคียนเกลี้ยง นายสมยง ตะเคียนเกลี้ยง นายถนอม ตะเคียนราม
นายธนะพงษ์  ไขนะรา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

นายสฤษดิ์ ตะเคียนเกลี้ยง นายปริน ขันตรี นายมิต พลแก้ว นายวราพงษ์ พลแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6


นายศิริวัฒน์ วันคำ

   นายสุเพียบ ตะเคียนราม
นางน้อย ภักดี
นายไสว แก้วลี  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  8

นายบุญเยือน บุตะเคียน       

นายประภัย วันคำ

      นายชนะภัย แก้วคำ

นายไชยยันต์ กิริยานนท์ 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ 10

นายจำนงค์ พันธ์จันทร์
นายปิยะพงษ์ ชมเอ
    นายทองใบ บุตะเคียน
นายเบิ้ด จันดาพืช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11 
สมาชิกองด์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12

 นายสุพัฒน์ ตั้งใจ

 นายสุพัฒน์ สกุลเอี่ยม

นายบุญศรี ตะเคียนเกลี้ยง
นายมัย แพงตา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่14