วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ เป็นเวลา 3 เดือน (1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ เป็นเวลา 3 เดือน (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ จำนวน 80 คน ๆ ละ 20 บาท/วัน เป็นเวลา 62 วันทำการ (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง หมู่ที่ 4 ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เป็นเวลา 3 เดือน (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 (1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง