วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2563
จ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า (Submersible Pump) พร้อมวางท่อส่งน้ำประปาบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อดูแล เปิด-ปิดน้ำประปา จดมาตรวัดน้ำประปา ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเวลา 6 เดือน (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำจากคลองชลประทาน-อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนราม จำนวน 30 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันการติดต่อจากเชื้อโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง