องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

สำนักงานปลัด
 

นางสาวปิยะ รัตนา

หัวหน้าสำนักปลัดนายอวยชัย คุณวุฒิ -ว่าง-


พ.จ.อ.สมัย ปรือปรัง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นิติกร

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภ้ย
ปฎิบัติการ
นางสาวเพลินจิตร กลิ่นกล่อม

นางสาวธัญภัค ไชยนะรา
นายชาญณรงค์ บุตะเคียน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายธวัชชัย ตะเคียนเกลี้ยง

นายณรงค์ศักดิ์ ตะเคียนเกลี้ยง
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน