องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ประชุมข้าราชการ/พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม


27 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร อบต.ตะเคียนราม โดยนายในย แพงตา นายก อบต.ตะเคียนราม นายสทิศ บุตะเคียน/ นายเลียน รัตนพันธ์ รองนายก อบต. และนายสุทัด วันคำ เลขานุการนายก อบต. ประชุมข้าราชการ/พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เพื่อมอบนโยบายการบริหารราชการ ปรึกษาหารือ และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม





2023-01-30
2023-01-30
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-20
2023-01-19
2023-01-19
2023-01-19