องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ประธานฯ เปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น


24 มกราคม 2566 เวลา 09.00น. นายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ประธานฯ เปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรือษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2566 ณ ห้องประชุมวัดระเบาะ ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

2024-02-07
2024-01-22
2023-09-12
2023-06-13
2023-06-09
2023-06-08
2023-06-08
2023-06-06
2023-06-03
2023-06-02