องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยและผู้ป่วยที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยและผู้ป่วยที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 เห็นชอบให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ตามโครงการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยและผู้ป่วยที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 15 คน ตามที่แนบนี้

2023-09-12
2023-06-13
2023-05-03
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-21
2023-02-18
2023-02-10
2023-02-08
2023-02-06