องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2


1 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563