องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 
ITA 2563  
ITA 2564  
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
คู่มือสำหรับประชาชน
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  ประกาศ เรื่อง การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม
       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เรื่อง การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้าม
 
  ประกาศ เรื่อง การสิ้นสุดการได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอา...
  การประชุมสภาองค์การบิรหารส่วนตำบลตะเคียนราม ครั้งแ...
  การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษ...
  แจ้งการโอนเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามป...
  โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ...
  ชุดปฏิบัติการจัดการขยะติดเชื้อ ณ ศูนย์พักคอยตำบลตะ...
  ประชุมซักซ้อมการให้บริการกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอยรว...
  มอบขออุปโภคบริโภคแก่ผู้กักตัว จำนวน 50 ราย ในพื้นท...
  รประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม สมัยสามั...
  เตรียมเปิด ศูนย์พักฟื้นตำบลตะเคียนราม ...ด้วยจำนวน...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข
พระราชาผู้ทรงธรรม
โครงการกำจัดผักตบชวา​และ​วัชพืช​