องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


การพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563


วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
(เวลา 09.00 น.) การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม
ในการพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 และการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ประจำปี พ.ศ. 2563
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม