องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ตำบลตะเคียนราม


18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ตำบลตะเคียนราม เพื่อติดตามประเด็นการจัดทำแผนปฏิบัติขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ปี 2563 การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/ข้อตกลงตำบลเพื่อดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการพิจารณามาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตลอดจนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาคุณภาพด้านอื่นๆ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนราม