องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ระชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกิดวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึง 1 กันยายน 2505) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.ตะเคียนราม