องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564


3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมหารือแบ่งภาระกิจและหน้าที่ การกระจายอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย การบริการสาธารณะที่มีบทบาทต่อสังคม ที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งอันที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เป็นหน่วยงานหลักที่ต้องให้บริการแก่ประชา - แผนการจัดการน้ำบ้านระเบ๊าะ เพื่อรับมือกับภัยแล้ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม