องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. นายในย แพงตา นายก อบต.ตะเคียนราม ปลัด อบต.ตะเคียนราม และรักษาการ หน.สป. อบต.ตะเคียนราม ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับ รพ.สต.ตะเคียนราม ฝ่ายปกครองท้องที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยอม ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ