องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561—2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563


13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม โดย นายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม พร้อมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561—2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ