องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง


          เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส้่วนตำบลตะเคียนราม โดยนายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ขึ้น ณ วัดตะเคียนราม (วัดนามวิจิตร) หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
          การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน อรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
          องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนรามได้จัดโครงการฯ เพื่อสร้างทีมวิทยากรครู ก. ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนให้ความสนใจเป็นมาก จนการดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี